Strefa przedsiębiorstw

ADRESAT PROJEKTU

Do Projektu „Inspiracje stażowe naukowców dla innowacyjnego biznesu” zapraszamy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa dolnośląskiego, które zainteresowane są przyjęciem na staż pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych.

Koszty stażu pracownika naukowego w przedsiębiorstwie oraz koszty wynagrodzenia dla opiekuna stażysty ze strony przedsiębiorstwa finansowane są w całości przez Organizatora Projektu w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działania w Projekcie skierowane są do przedsiębiorstw związanych z kluczowymi dziedzinami dla gospodarki regionu dolnośląskiego określonymi w Dolnośląskiej Strategii Innowacji.

Uczestnikami Projektu mogą zostać przedsiębiorstwa, które w okresie ostatnich 3 lat nie przekroczyły dopuszczalnej wartości pomocy publicznej de minimis.

Udział w Projekcie przewidziany jest dla minimum 20 i maksymalnie 40 przedsiębiorstw. w zależności od przebiegu rekrutacji i ilości chętnych istnieje możliwość przyjęcia na staż maksymalnie 2 stażystów.


WYMOGI FORMALNE

Przedsiębiorca ubiegający się o udział w Projekcie musi spełniać następujące wymagania formalne:
> być przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
> spełniać kryteria MŚP,
> posiadać siedzibę , odział , filię lub inną jednostkę organizacyjną na terenie województwa dolnośląskiego,
> w okresie ostatnich 3 lat nie otrzymał pomocy de minimis lub wartość pomocy otrzymanej w tym okresie czasu łącznie z pomocą otrzymaną w ramach projektu nie przekroczy 200 tys. Euro,
> prowadzić działalność w obszarze przynajmniej jednej z kluczowych dziedzin dla gospodarki województwa dolnośląskiego:  nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia (tzn. ochrona środowiska, biotechnologia i farmaceutyki, zdrowa żywność); odnawialne i alternatywne źródła energii; technologie informacyjne (IT); projektowanie, wytwarzanie i zastosowanie materiałów zaawansowanych.


DOKUMENTACJA
Lista obowiązujących dokumentów wymaganych przez Organizatora Projektu dostępna jest w zakładce DOKUMENTACJA.


OBOWIĄZKI PRZYJMUJĄCEGO NA STAŻ

umożliwienie realizacji stażu,
wyznaczenie Opiekuna Stażysty (pracownik przedsiębiorstwa, odpowiadający za rozwój technologiczny i posiadający min. 2. letnie doświadczenie zawodowe w tym zakresie),
kontakt i konsultacje z Koordynatorem ds. Staży i Szkoleń, w tym pozwolenie na przeprowadzenie przez w/w Koordynatora  audytu technologicznego w przedsiębiorstwie,
> akceptacja Indywidualnego Planu Stażu stażysty;
> ewidencjonowanie obecności stażysty;
nadzór i współpraca przy sporządzaniu raportów miesięcznych oraz raportu końcowego z przebiegu stażu,
> udział w badaniach dot. monitoringu i ewaluacji,
> udostępnienie swojego wizerunku oraz wyników stażu do stworzenia raportu końcowego na potrzeby podsumowania Projektu.

 


Przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie