Strefa nauki

ADRESAT PROJEKTU

Do Projektu „Inspiracje stażowe naukowców dla innowacyjnego biznesu" zapraszamy pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych z terenu województwa dolnośląskiego, zainteresowanych odbyciem 4-miesięcznego stażu w przedsiębiorstwie.

Uczestnicy Projektu/stażyści zostaną również objęci wsparciem szkoleniowym w postaci 8 modułów tematycznych (łącznie 64 godziny) w zakresie: zasady oceny wartości ekonomicznej innowacji/ technologii, marketing i zarządzanie innowacją, finansowanie nowych technologii, strategia komercjalizacji, przedsiębiorczość zorientowana rynkowo, projektowanie i wdrażanie innowacji lub przedsięwzięć technologicznych oraz tworzenie i działanie firm spin off i spin out.

Staż pracownika naukowego w przedsiębiorstwie finansowany jest w całości przez Organizatora Projektu w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego i dotowany kwotą 3000 zł/m-c.

Działania w Projekcie skierowane są do pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych związanych z kluczowymi specjalizacjami regionu dolnośląskiego określonymi w Dolnośląskiej Strategii Innowacji.

Udział w Projekcie przewidziany jest dla 40 stażystów, w tym:

> 24 z 40 staży przewidzianych jest dla kobiet,

> 20 z 40 staży przewidzianych jest dla osób poniżej 35 roku życia.


WYMOGI FORMALNE

Pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny ubiegający się o udział w Projekcie musi spełniać następujące wymagania formalne:

> być zatrudnionym na uczelni wyższej zlokalizowanej na terenie województwa dolnośląskiego,

> być zatrudnionym na podstawie mianowania albo umowy o pracę na stanowisku asystenta, adiunkta, docenta lub profesora (zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym),

>  działać w obszarze przynajmniej jednej z kluczowych dziedzin dla gospodarki województwa dolnośląskiego: nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia (tzn. ochrona środowiska, biotechnologia i farmaceutyki, zdrowa żywność); odnawialne i alternatywne źródła energii; technologie informacyjne (IT); projektowanie, wytwarzanie i zastosowanie materiałów zaawansowanych.


DOKUMENTACJA

Lista obowiązujących dokumentów wymaganych przez Organizatora Projektu dostępna jest w zakładce „DOKUMENTACJA".


OBOWIĄZKI STAŻYSTY

> odbycie stażu (na okres 4 miesięcy, w tym 100 godz./m-c),

> sporządzenie Indywidualnego Planu Stażu,

> kontakt i konsultacje z Koordynatorem ds. Staży i Szkoleń,

> sporządzanie raportów miesięcznych oraz raportu końcowego z przebiegu stażu,

> sporządzenie wniosku racjonalizatorskiego oraz biznesplanu inwestycji technologicznej,

> udział w szkoleniach,

> udział w badaniach dot. monitoringu i ewaluacji,

> udostępnienie swojego wizerunku oraz wyników stażu do stworzenia raportu końcowego na potrzeby podsumowania projektu.