O projekcie

Tytuł projektu

Inspiracje stażowe naukowców dla innowacyjnego biznesu

Priorytet

VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie

8.2 Transfer wiedzy

Poddziałanie

8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Realizacja

WROCŁAWSKA RADA FEDERACJISTOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT

Okres realizacji

02.04.2012 – 31.03.2013

Miejsce realizacji

Dolny Śląsk

Źródło
finansowania


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Staże objęte są pomocą de minimis.

Cel główny

Wykorzystanie potencjału intelektualnego pracowników naukowych i  naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych w celu podniesienia innowacyjności i konkurencyjności sektora MŚP województwa dolnośląskiego poprzez organizację 40 staży w okresie 12 miesięcy.

Cele szczegółowe

> zdobycie przez pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni pierwszych doświadczeń zawodowych poprzez pobyty stażowe w  przedsiębiorstwach,
> rozwój postaw kreatywnych i przedsiębiorczych wśród pracowników naukowych poprzez cykl szkoleń praktycznych z zakresu zarządzania innowacją,
> szerszy dopływ innowacyjnych rozwiązań do gospodarki, tworzących nowe technologie,
> wzrost świadomości przedsiębiorców w zakresie możliwości budowy przewagi konkurencyjnej poprzez wykorzystanie prac badawczo-rozwojowych i  myśli naukowej,

Grupy docelowe

> pracownicy naukowi i  naukowo-dydaktyczni, których miejsce pracy zlokalizowane jest w  województwie dolnośląskim, zatrudnieni tytułem umowy o pracę lub aktu mianowania na stanowisku asystenta, adiunkta lub profesora,
> przedsiębiorstwa spełniające kryteria MŚP, działające na terenie województwa dolnośląskiego.

Dziedziny kluczowe
dla gospodarki
woj. dolnośląskiego>
nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia tzn. technologie wytwarzania zdrowej żywności, biotechnologia i farmaceutyki, technologie ochrony środowiska
> odnawialne i alternatywne źródła energii,
> technologie informacyjne (IT),
> projektowanie, wytwarzanie i zastosowanie materiałów zaawansowanych.

Ilość stażystów
przewidzianych
do udziału w projekcie40

Okres trwania
stażu


4 miesiące

Kwota dofinansowania
stażu


3000 PLN /m-c

Ilość przedsiębiorstw
przewidzianych do
udziału w projekcie20-40

Kwota dofinansowania
opiekuna stażysty
(pracownika
przedsiębiorstwa)
200 PLN brutto/m-c

Ilość godz.
szkoleniowych


64 godz.

Tematyka
szkoleń


>
Zasady oceny wartości ekonomicznej innowacji/ technologii
> Marketing innowacji
> Zarządzanie innowacją
> Finansowanie nowych technologii
> Strategia komercjalizacji
> Przedsiębiorczość zorientowana rynkowo
> Projektowanie i wdrażanie innowacji lub przedsięwzięcia technologicznego
> Tworzenie i działanie firm spin off i spin out