Dokumentacja

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie  


Dokumentacja rekrutacyjna

Kandydat na Stażystę - pracownik naukowy:

1) Wypełniona oraz podpisana Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie ,

2) Zaświadczenie o zatrudnieniu (podpisane przez pracodawcę) ,

3) CV (maks. 2 strony) ,

4) Uzasadnienie odbycia Stażu (maks. 2 strony) ,

5) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ,

6) Fakultatywnie poświadczone za zgodność z oryginałem kopie pozostałych dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje: dyplo­mów dokumentujących nabywanie stopni i tytułów naukowych, certyfikatów, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje, itp.

 

Kandydat na Przyjmującego na Staż - przedsiębiorca:

1) Wypełniona oraz podpisana Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie ,

2) Uzasadnienie przyjęcia na Staż ,

3) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ,

4) Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis ,

5) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP ,

6) Kopia dokumentu rejestrowego (w tym zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG; wypis z KRS, umowa spółki)

7) Fakultatywnie poświadczone za zgodność z oryginałem kopie pozostałych dokumentów potwierdzających np. posiadanie umowy o współ­pracy z instytutami badawczymi, posiadanie wdrożonych patentów, występowania na liście firm innowacyjnych, otrzymywanych nagród we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań itp.


Umowa stażowa

Załączniki do Umowy Stażowej:

1) Indywidualny Plan Stażu (IPS)

2) Wzór Raportu miesięcznego z realizacji Stażu

3) Wzór Raportu końcowego z realizacji Stażu

4) Oświadczenie Stażysty o nie pozostaniu w stosunku zatrudnienia z Przyjmującym na Staż wraz z deklaracją bezstronności

5) Oświadczenie Przyjmującego na Staż o nie pozostaniu w stosunku zatrudnienia ze Stażystą wraz z deklaracją bezstronności